CLM Park

REGULAMIN PARKINGU

 REGULAMIN    PARKINGU

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z niestrzeżonego parkingu, zwanego dalej parkingiem, będącego częścią składową nieruchomości CLM Park, zlokalizowanej w Lućmierzu, przy ul. Sadowej 6, należącego do CLM PARK Sp. z o.o. SK, zwanej dalej Zarządcą.
 2. Użytkownikiem parkingu jest osoba fizyczna faktycznie korzystająca z Parkingu (osoba kierująca pojazdem w chwili wjazdu bądź wyjazdu z Parkingu).
 3. Miejscem parkingowym jest wyznaczona powierzchnia na terenie Parkingu, przeznaczona na parkowanie pojazdu.
 4. Poprzez wjazd na teren parkingu (przejazd bramą wjazdową ze szlabanem) następuje zawarcie bezpłatnej umowy najmu miejsca parkingowego pomiędzy Użytkownikiem a Zarządcą, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 5. Umowa najmu miejsca parkingowego wygasa z chwilą wyjazdu Użytkownika z Parkingu bramą wyjazdową ze szlabanem.
 6. Każdy użytkownik poprzez wjazd pojazdem na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 7. Regulamin jest publicznie dostępny i znajduje się w widocznym miejscu przy wjeździe na parking oraz na stronie internetowej www.clmpark.pl
 8. Użytkownicy uprawnieni są do parkowania pojazdów w miejscach do tego przeznaczonych z wyjątkiem miejsc oznaczonych przez Zarządcę jako miejsca wyłączone z użytkowania.
 9. Zakazane jest parkowanie pojazdów na miejscach przeznaczonych dla Straży Pożarnej i na drogach p-poż.
 10. Parking jest czynny 6 dni w tygodniu całodobowo, czyli wtedy, gdy na terenie działają najemcy powierzchni magazynowej.
 11. Zarządca ma prawo do decydowania o zamknięciu i otwarciu Parkingu w terminach przez siebie ustalonych, jak również może podjąć decyzję o okresowym wyłączeniu Parkingu lub jego części z użytkowania, lub zmianie czasu otwarcia Parkingu.
 12. Na Terenie Parkingu:
 13. Obowiązują zasady ruchu pojazdów zawarte w ustawie z dnia 20/06/1997r., Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. z 2005r., nr 108, poz. 908 ze zmianami).
 14. Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania.
 15. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.
 16. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenie dla osób i mienia za wyjątkiem pojazdów, którym Zarządca udzielił zgody na takie parkowanie (Eurofoam).
 17. Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi, skrzyni ładunkowe. Użytkownik zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych. Jeśli użytkownik przebywa w pojeździe dopuszcza się korzystanie z klimatyzacji/ogrzewania i sprzęty RTV.
 18. Użytkownik pojazdu we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.
 19. Zabrania się przebywanie Użytkownika w pojeździe gdy na terenie nieruchomości nie pracują żadni najemcy tego obiektu.
 20. Zabrania się w czasie postoju pojazdu dokonywania jakichkolwiek napraw pojazdów, poza drobnymi np. wymiana żarówek.
 21. Zabrania się tankowania pojazdów na terenie Parkingu.
 22. Zabrania się pozostawiania na terenie Parkingu śmieci, resztek jedzenia oraz zużytych części samochodowych oraz opon.
 23. Użytkownik pojazdu w czasie parkowania potrzeby fizjologiczne zobowiązany jest załatwiać u najemcy, do którego przyjechał. Zabrania się załatwiania potrzeb fizjologicznych na terenie parkingu.
 24. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone Zarządzającemu oraz osobom trzecim na Parkingu. Cały obszar parkingu objęty jest monitoringiem CCTV z zapisem, z którego można odtworzyć ewentualny przebieg wydarzeń szkodowych.
 25. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie Parkingu, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.
 26. Wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy z tytułu szkód komunikacyjnych dotyczących pojazdów i osób korzystających z Parkingu, spowodowanych działaniem Użytkowników lub osób trzecich.
 27. W przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu Zarządca może rozwiązać umowę najmu miejsca parkingowego bez wypowiedzenia, w trybie natychmiastowym oraz zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z regulaminem, w tym również przez usunięcie pojazdu z Parkingu. W tym przypadku Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z usunięciem pojazdu z Parkingu oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu odbioru pojazdu przez użytkownika.
 28. Dodatkowo Zarządca upoważniony jest do usunięcia pojazdu z Parkingu w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia oraz w przypadku porzucenia pojazdu przez Użytkownika.
 29. Kontrola spełniania warunków umowy najmu miejsca parkingowego przeprowadzana jest na terenie całego Parkingu przez osoby upoważnione przez Zarządcę (Kierownicy Administracyjni, Ochrona).
 30. Użytkownicy mają obowiązek stosowania się do poleceń wydawanych przez osoby wyznaczone do kontroli przez Zarządcę.
EnglishGermanPolish